بن بست

Everyone has the right to life, liberty and security of person٭دوستان ٭

قمار عاشقانه

سرزمین آفتاب

دفترچه بی مخاطب

یاردبستانی

نیک اهنگ کوثر

عروسک کوکی

بلاگ نیوز

فریدمدرسی

نیوشا

مرتد

هیس

الپر

امیدمعماریان

یاداشتهای اینترنتی

کوچه٭خبرکده ٭

مهر
موج
فارس
ایسنا
ایلنا
ایرنا
ادوار نیوز
آفتاب
اخبار گویا
روزآنلاین
میراث فرهنگی٭روزنامه ٭

شرق
حمایت
کیهان
همشهری
جام جم
اطلاعات
iran daily
آفتاب یزد
فرهنگ آشتی
جمهوری اسلامی٭حقوق بشر ٭

صلح سبز
صلح ایران
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان جهانی منع شکنجه
کمیته منع شکنجه
انجمن منع شکنجه
منشور کوروش کبیر
دیوان اروپایی حقوق بشر
سازمان عفو بین الملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر
سازمان آموزش حقوق بشر
بیانیه حقوق بشر تهران
انجمن حمایت از حقوق کودکان
شبكه‌ي بين‌المللي حقوق بشر
سازمان گزارشگران بدون مرز
انجمن اینترنتی دفاع از حقوق کودکان٭و اما عشق... ٭

احمد شاملوTuesday, October 31, 2006


از جنس چه هستيدواز قوم كه هستيدآدمهاي به ظاهر فداكار وبخشنده نيكوكاروهرچه كه خود را مي ناميد آدم هاي خود شيرين وخود نما كه فقط درجاهايي كه به صرفشان باشد خوبند وخدا دوست وخدا پرست ومومن ونيكوكار.طرح كمك به ايتام .كمك به زندانيان نيازمند.كمك به بيماران خاص.و......به هر بهانه اي از ملت پول مي گيرند ملتي كه تا دوربين نباشد در صحنه حاظر نمي شوند وهيچ كمكي هم نمي كنند همان آدمهايي كه اگريك فقيري در پشت چراغ قرمز يك چهارراه در كنار ماشين شيك پيكشان حاضرشود شيشه ي ماشين را بالا مي كشندو ولي اگر جايي برنامه اي باشد دوربيني باشد جمعيتي باشد مدام دور دوربين و شلوغي جولان مي دهند كه ايهاالناس من فلان قدر كمك كردم. وتازه اين از آدمهاي عادي جامعه است وبحث رئيس فلان مركز فلان نهاد جداست كه جلوي دوربين هاي مختلف دست ها را جلوي شكم قلاب كرده وسرخم كرده وچهرهً آدمها ي آسماني را به خود گرفته و هي شروع مي كنند به تعريف كردن از خود ونهاد حود كه ما اينيم وآنيم وفلان كرديم چنان ميكنيم وچنان مي كنيم حالا كافيه يكي بره بگه اقا من مشكل دارم كمك كنيد براحتي اونو از خودشون دور مي كنند كه شما داراي شرايط نيستيد برو يه مركزديگه مركز ديگه هم همان آش وهمان كاسه من نمي دانم پس اين كمكها چه مي شود وكجا ميرود نيازمندان هنوز نيازمندند.زندانيان هنوزدربندند.بيماران حالشان وخيم تر.فقيران بي چيز تر از عل آموزيد اخلاص عمل اون آقايي كه نيمه شب بدون اينكه جار زبنه وكسي بفهمه كيسه به دوش توي كوچه ها به يتيمان كمك ميكرد واوعين عدالت بود وفروتني.
| مرتضیSunday, October 15, 2006

به لبهايم مزن قفل خموشي كه در دل قصه اي نا گفته دارم
زپايم باز كن بند گران را كز اين سودا دلي آشفته دارم
| مرتضیSaturday, October 14, 2006

شهادت او كه عدل واقعي بود برتمامي پيروانش تسليت باد باشد كه روزي عدل واقعي آن حضرت در اين مملكت اسلامي اجرا شود
| مرتضیSaturday, September 30, 2006


ای مردم! در روزگاری کینه توز وپر از ناسپاسی وکفران نعمت ها،صبح کرده ایم که نیکوکار
بدکار به شمار می آید،وستمگر بر تجاوز وسرکشی خود می افزاید.نه از آن چه می دانیم بهره
می گیریم ونه از آن چه نمی دانیم می پرسیم ونه از حادثهً مهمی تا بر ما فرود نیاید می ترسیم!.
در این روزگاران مردم چهار گروه اند:گروهی اگر دست به فساد نمی زنند بر ای این است که
روحشان ناتوان است وشمشیرشان کند وامکانات مالی در اختیار ندارند. و گروهی يگر
آنان که شمشیر کشیده وشر وفسادشان را آشکار کرده اند لشکر های پیاده وسوارهً
خود را گرد آورده و خود آماهً کشتار دیگرانند.دین را برای بدست آوردن مال دنیا تباه
کرده اند که یا رئیس وفرماندهً گروهی شوند. یا به منبر فرا رفته خطبه بخوانند. چه بد تجارتی
که دنیا را بهای جان خود بدانی و با آنچه که نزد خداست معاوضه نمایی.وگروهی دیگر با اعمال
آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی آخرت نیستند خود را کوچک
و متواضع جلوه می دهند. گام ها را ریاکارانه و کوتاه بر می دارند دامن خود را جمع کرده خود
را همانند موًمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیلهً نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود
قرار می دهند و برخی دیگر با پستی وذلت و فقدان امکانات از بدست آوردن قدرت محروم مانده اند
که خود را به زیور قناعت آراسته ولباس زاهدان را پوشیده اند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و
روز از زاهدان راستین نبوده اند.
و اما وصف پاكان در جامعهً مسخ شده...در اين ميان گروه اندكي باقي مانده اند كه ياد قيامت چشمهايشان
را بر همه چيز فروبسته و ترس رستاخيز اشك ها يشان را جاري ساخته برخي از آنها از جامعه رانده شده
و تنها زندگي مي كنند و برخي ديگر ترسان و سركوب شده يا لب فروبسته و سكوت اختيار كرده اند
بعضي مخلصانه همچنان مردم را به سوي خدا دعوت مي كنند و بعضي ديگر گريان و دردناكند كه تقيه و
خويشتن داري آنان را از چشم مردم انداخته است و ناتواني وجودشان را فرا گرفته گويا در درياي نمك
فرورفته اند. دهن هايشان بسته و قلب هايشان مجروح است آنقدر نصيحت كرد كه خسته شدند از بس
سركوب شدند نا توانند و چندان كشته دادند كه انگشت شمار شدند....اين سخنان زيبا از خطبه هاي
حضرت علي بود كه نوشتم انگار همين ديروز گفته بود ودر وصف ما وبراي ما گفته بود به نظرم مقايسش
با دورهً خودمون چيز عجيبي نيست به نظرم كاملا شباهت داشته باشه
| مرتضیMonday, September 25, 2006

پائیز
از چهرهً طبیعت افسونکار
بربسته ام دو چشم پر از غم را
تا ننگرد نگاه تب آلودم
این جلوه های حسرت وماتم را

پائیز،ای مسافر خاک آلوده
در دامنت چه چیز نهان داری
جز برگ های مرده وخشکیده
دیگر چه ثروتی به جهان داری

جز غم چه می دهد به دل شاعر
سنگین غروب تیره و خاموشت؟
جز سردی وملال چه می بخشد
بر جان دردمند من آغوشت؟

در دامن سکوت غم افزایت
اندوه خفته می دهد آزارم
آن آرزوی گمشده می رقصد
در پرده های مبهم پندارم

پائیز،ای سرود خیال انگیز
پائیز،ای ترانهًمحنت بار
پائیزای تبسم افسرده
بر چهرهً طبیعت افسونکار
| مرتضیSaturday, September 23, 2006

دهانت را می بویند مباداگفته باشی دوستت دارم
دلت را می پو يند مبادا شعله ای در ان نهان باشد
روز گار غريبی ست نارنين
وعشق را کنار تيرک راه بند تازيانه می رنند
عشق را در پستوی خانه نهان بايد کرد
در اين بن بست
کج پيچ سرما اتش رابه سوخت بار
شعر سرود فروزان می دارند
به انديشيدن خطر مکن
روز گار غريبی ست نا زنين
ان که بر درمی کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ امدست
نور را در پستوی خانه نهان بايدکرد
انک قصا بانند بر گذر گاه مستقر
با کنده وساتوری خون الود
روزگار غريبی ست نا زنين
وتبسم را برلبها جراحی می کنند
وترانه را بر دهان
شوق را در پستویخانه نهان بايد کرد
کباب قناری بر اتش سوسن وياس
روزگار غريبی ست نازنين
ابليس پيروز مست سور عزای ما را برسفر نشسته است
خدای را در پستوی خانه نهان بايدکرد
| مرتضیThursday, September 21, 2006


علم برتر است یاثروت
این موضوع رو حتمان دوران مدرسه خیلی ها ویاهمه بهش برخورد کردندیا دربارش انشاء نوشتنداون موقع همه می نوشتند علم برتراست خیلی ها به خاطرنمره تامی تونستن ازعلم تعریف می کردند تا بلاخره یه نمره به نسبت خوب بگیرندبعضی ها هم که هنوزواردمشکلات زندگی نشده بودندوقاعده ی بازی زندگی رو نمی دونستن چون یه بابایی بودشکمشونوسیرکنه وجیباشونم پرکنه وبه حرحال غمی نداشتندولی حلا خیلی ازاونا بزرگ شدن وسردوگرم روزگار رو تا حدی چشیدن میدونن خوب چیه بدچیه سخت چیه آسان چیه میخوام بپرسم حالا نظرشون چیه؟من که نظرم این نیست که علم برتراست حداقل الان این طوری یا درایران اینطوریه یجا خوندم که ادمهایی که پول رو حلال تمام مشکلات میدانند بسیار کوته فکرهستن بله پول تمام مشکلات رو حل نمی کنه ولی 70%مشکلات مردم ایران برسربی پولی وفقر است و30%دیگر هم که..........قبلا می توانستی بگویی علم برتر است وبا علم به همه چیز خواهی رسید ولی حالا نه چون اگر پول نباشد علمی بدست نمی اید علم درصورتی برتر است که که پول داشته باشی ان را بدست بیاوری باید پول داشته باشی که شهریه مدرسه ودانشگاه ویا کلاس رفتن را پرداخت
کرده باشی بدون یک ريال کمتر زیاتر مشکلی نداره من بسیار می شناسم که به خاطر شهریه ترک تحصیل کرده اند و مجبور به کار کردن شده اند البته کسانیکه اراده داشته و سراغ خلاف نرفته اند یکی می گفت اگر به بیماری لاعلاجی دچار شدی بازهم با پول حلش میکنی گفتم نه ولی می تونم پیشگیری کنم وبموقع بخودت می رسی واگر هم فایده نداشت حداقل در دوران بیماری در اسایش هستی ورنج کمتری می کشی اگر پول داشته باشی بعضی ها بخاطر چندر غاز پول وبدهی روانه ی زندان نمیشوندوعمرشان تلف نمی شود اگرپول باشد هیچکس بیکار نیست حتی کسانیکه حرفه ای ندارند می تونی به آرزوهای که داری برسی دکتر مهندس وکیل استاد دانشمندالبته باتلاش ومی تونی راهتوراحت تر انتخاب کنی می تونی برای خودت کار کنی وحرف صاحب کار رو نخوری وترس از بیکار شدن را نداشته باشی می تونی به کاری که علاقه داری مشغول باشی اگه پول باشه مجبور نیستی ازکسی که دوستش داری وعشقت بوده وانو به سختی بدست اوردی وهمونی بود که می خواستی و دیوانه وار دوستش داشتی جدا بشی ویک عمر حسرت ازش بجا بمونه اگه پول داشته باشی هیچوقت ارزوی مشهد کربلا خونه ی خدا یا هرجای دیگه یه مسافرت چند روزه برای تعویض اب وهوا به دل آدم نمی مونه میگن باید بطلب باید دعوت بشی نه این طوری نیست مگه میشه آدم بره در خونش رد بشه مگر نه این است که خدا بنده های توبه کننده اش را دوست داره پس چطور ممکنه پیامبرانش دوست نداشته باشند بله اگه پول
بودالان تهران پر از شهرستانی نبود وشهر ما اینقدر شلوغ نبود و مردم در مشکلات غرق نمی شدندوطوری نبود که همسایها ازهم خبر نداشته باشند اگر پول باشه ایرا ن بهترین جای جهانه برای زندگی برای همه چیز درس خواندن کار کردن درمان تفریح و اگر نداشته باشی جهنمی بیش نیست درایران همه چیز شده پول نه احساسی بین مردم است نه عاطفه ای اگر گوشه خیابان بیفتی هیچ کس نمیاد بگه حالت چطوره اگه پول را بدست اوردی سوادوروشنفکری و شعور را بدست می آوری
پول.پول.پول وبعد علم چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
| مرتضیWeblog Commenting and Trackback by HaloScan.com